هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


کاوش معبد لائودیسه نهاوند به فروردین ۱۴۰۰ موکول شد


کاوش معبد لائودیسه نهاوند به فروردین ۱۴۰۰ موکول شد

کاوش معبد لائودیسه نهاوند به فروردین ۱۴۰۰ موکول شد

تاریخ بروزآوری:1399/12/23