مسجد ۶۰۹ساله جابه‌جا شد


مسجد ۶۰۹ساله جابه‌جا شد

مسجد ۶۰۹ساله جابه‌جا شد

تاریخ بروزآوری:1398/09/28