هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


شواهد دی ان ای باستانی منجر به آشکار شدن دو مهاجرت ناشناخته از شمال به جنوب آمریکا شد


آشکار شدن دو مهاجرت ناشناخته از شمال به جنوب آمریکا

آشکار شدن دو مهاجرت ناشناخته از شمال به جنوب آمریکا

تاریخ بروزآوری:1397/09/06