هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تمدید کاوش در میدان تاریخی امام(ره) همدان


تمدید کاوش در میدان تاریخی امام(ره) همدان

تمدید کاوش در میدان تاریخی امام(ره) همدان

تاریخ بروزآوری:1396/09/14