هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


غار جعیتا؛ طولانی‌ترین غار مرکب در خاورمیانه


غار جعیتا؛ طولانی‌ترین غار مرکب در خاورمیانه

غار جعیتا؛ طولانی‌ترین غار مرکب در خاورمیانه

تاریخ بروزآوری:1396/08/13