تماس با سایت انجمن خرد


این سایت در تلاش هست مطالبی جالب درباره باستانشناسی(Archeology)،تاریخ(history)،فلسفه(Philosophy)،علم(Science) و اقتصاد(Economy) ارائه نماید.


نویسنده مطالب باستانشناسی: فریبا ساغری فارغ التحصیل رشته ریاضی محض و باستانشناسی

مدیر سایت: کیارش کاظمی فارغ التحصیل رشته فیزیک حالت جامد