چکیده‌ای از مدیریت مالی (فصل دوم: صورت‌های مالی، مالیات ها و جریان نقدی)


چکیده‌ای از مدیریت مالی (فصل دوم: صورت‌های مالی، مالیات ها و جریان نقدی)

چکیده‌ای از مدیریت مالی (فصل دوم: صورت‌های مالی، مالیات ها و جریان نقدی)

تاریخ بروزآوری:1400/09/14