نبرد قادسیه به روایت احمد بن یحیی بن جابر بلاذری


نبرد قادسیه به روایت احمد بن یحیی بن جابر بلاذری

نبرد قادسیه به روایت احمد بن یحیی بن جابر بلاذری

تاریخ بروزآوری:1400/08/27