کوروش کبیر به روایت هرودت بخش سوم: وضعیت آژی‌دهاک پادشاه ماد در جوانی کوروش


کوروش کبیر به روایت هرودت بخش سوم: وضعیت آژی‌دهاک پادشاه ماد در جوانی کوروش

کوروش کبیر به روایت هرودت بخش سوم: وضعیت آژی‌دهاک پادشاه ماد در جوانی کوروش

تاریخ بروزآوری:1400/08/22