مسجد ۹۰۰ ساله شیرازی‌ها در زنگبارِ آفریقا


مسجد ۹۰۰ ساله شیرازی‌ها در زنگبارِ آفریقا

مسجد ۹۰۰ ساله شیرازی‌ها در زنگبارِ آفریقا

تاریخ بروزآوری:1400/05/19