هنوز قانون برنامه و بودجه ۱۳۲۷ در ایران اجرا می‌شود!


هنوز قانون برنامه و بودجه ۱۳۲۷ در ایران اجرا می‌شود!

هنوز قانون برنامه و بودجه ۱۳۲۷ در ایران اجرا می‌شود!

تاریخ بروزآوری:1400/05/02