وفاداری کردهای آذربایجان به کشور در دوران اشغال شوروی و جمهوری مهاباد


وفاداری کردهای آذربایجان به کشور در دوران اشغال شوروی و جمهوری مهاباد

وفاداری کردهای آذربایجان به کشور در دوران اشغال شوروی و جمهوری مهاباد

تاریخ بروزآوری:1400/04/31