4 قلاده یوز ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس مشاهده شد


4 قلاده یوز ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس مشاهده شد

4 قلاده یوز ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس مشاهده شد

تاریخ بروزآوری:1400/02/22