بلومبرگ: اوپک برای مأموریت اصلی خود تلاش نمی‌کند.


انحراف اوپک

انحراف اوپک

تاریخ بروزآوری:1394/09/22