کاوش معبد لائودیسه نهاوند به فروردین ۱۴۰۰ موکول شد


کاوش معبد لائودیسه نهاوند به فروردین ۱۴۰۰ موکول شد

کاوش معبد لائودیسه نهاوند به فروردین ۱۴۰۰ موکول شد

تاریخ بروزآوری:1399/12/23