دستور طالبان به جنگجویانش برای حفظ آثار باستانی


دستور طالبان به جنگجویانش برای حفظ آثار باستانی

دستور طالبان به جنگجویانش برای حفظ آثار باستانی

تاریخ بروزآوری:1399/12/05