بایدن، کاملا هریس را معاون خود اعلام کرد


بایدن، کاملا هریس را معاون خود اعلام کرد

بایدن، کاملا هریس را معاون خود اعلام کرد

تاریخ بروزآوری:1399/05/22