بانک‌های روسی و چینی از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند


بانک‌های روسی و چینی از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند

بانک‌های روسی و چینی از ارائه خدمات به ایرانی‌ها خودداری می‌کنند

تاریخ بروزآوری:1399/05/12