طلای جهانی رکورد جدید زد اما نقره درخشش را از طلا ربود


طلای جهانی رکورد جدید زد اما نقره درخشش را از طلا ربود

طلای جهانی رکورد جدید زد اما نقره درخشش را از طلا ربود

تاریخ بروزآوری:1400/04/10