هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش هشتم: برده داری و تبعیض‌نژادی- قسمت سوم)


تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش هشتم: برده داری و تبعیض‌نژادی- قسمت سوم)

تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش هشتم: برده داری و تبعیض‌نژادی- قسمت سوم)

تاریخ بروزآوری:1399/03/22