دستور ویژه رئیس جمهور برای ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات


دستور ویژه رئیس جمهور برای ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات

دستور ویژه رئیس جمهور برای ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات

تاریخ بروزآوری:1398/05/22