نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (ج – دوران پارینه‌سنگی پایانی)


نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (ج – دوران پارینه‌سنگی پایانی)

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (ج – دوران پارینه‌سنگی پایانی)

تاریخ بروزآوری:1398/02/04