هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


آسیب هشت‌میلیاردی سیل به آثار تاریخی ایلام


آسیب هشت‌میلیاردی سیل به آثار تاریخی ایلام

آسیب هشت‌میلیاردی سیل به آثار تاریخی ایلام

تاریخ بروزآوری:1398/01/17