هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


جبر و اختیار (الف: قدریه)


قدریه

قدریه

تاریخ بروزآوری:1394/08/16