هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


غفلت صد ساله از معماری خشتی، ضعفِ بزرگِ کشور


غفلت صد ساله از معماری خشتی، ضعفِ بزرگِ کشور

غفلت صد ساله از معماری خشتی، ضعفِ بزرگِ کشور

تاریخ بروزآوری:1397/11/23