هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


جزئیات مدل سهمیه بندی بنزین / هر نفر 30 لیتر در ماه


جزئیات مدل سهمیه بندی بنزین / هر نفر 30 لیتر در ماه

جزئیات مدل سهمیه بندی بنزین / هر نفر 30 لیتر در ماه

تاریخ بروزآوری:1397/11/01