سیزدهم دیماه؛ پایان تجاوز هندیان به قندهار


10/13

10/13

تاریخ بروزآوری:1397/10/13