آغاز کارشناسی و رسیدگی به خسارت‌های زلزله چهارم آذر استان کرمانشاه توسط بیمه ایران


و رسیدگی به خسارت‌های زلزله دیشب استان کرمانشاه

و رسیدگی به خسارت‌های زلزله دیشب استان کرمانشاه

تاریخ بروزآوری:1397/09/07