هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


گرگ آسمان


علی اشرف بهرامی‌پناه: قهرمان جنگ ملقب به «گرگ آسمان»

علی اشرف بهرامی‌پناه: قهرمان جنگ ملقب به «گرگ آسمان»

تاریخ بروزآوری:1394/07/04