هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تبدیل ابرکوه به ابرقدرت گردشگری زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌خواهد


تبدیل ابرکوه به ابرقدرت گردشگری زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌خواهد

تبدیل ابرکوه به ابرقدرت گردشگری زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌خواهد

تاریخ بروزآوری:1397/07/07