هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


45 درصد؛ کاهش معاملات مسکن در تهران


45 درصد؛ کاهش معاملات مسکن در تهران

45 درصد؛ کاهش معاملات مسکن در تهران

تاریخ بروزآوری:1397/07/03