هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


توضیح درباره وضعیت کتیبه سنگ‌نگاره کوه ارنان مهریز


توضیح درباره وضعیت کتیبه سنگ‌نگاره کوه ارنان مهریز

توضیح درباره وضعیت کتیبه سنگ‌نگاره کوه ارنان مهریز

تاریخ بروزآوری:1397/06/18