هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


کشف سازه‌ای هشت‌ضلعی از سنگ‌های ورقه‌ای در بجنورد


کشف سازه‌ای هشت‌ضلعی از سنگ‌های ورقه‌ای در بجنورد

کشف سازه‌ای هشت‌ضلعی از سنگ‌های ورقه‌ای در بجنورد

تاریخ بروزآوری:1397/06/18