هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


خوزستان در جنگ (بخش سوم: محور خرمشهر، آبادان؛ ب – آزادسازی؛ اول : شکست حصر آبادان)


خوزستان در جنگ (بخش سوم: محور خرمشهر، آبادان؛ ب – آزادسازی؛ اول : شکست حصر آبادان)

خوزستان در جنگ (بخش سوم: محور خرمشهر، آبادان؛ ب – آزادسازی؛ اول : شکست حصر آبادان)

تاریخ بروزآوری:1397/03/02