هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


خوزستان در جنگ (بخش سوم: محور خرمشهر، آبادان؛ الف - هجوم و اشغال)


خوزستان در جنگ (بخش سوم: محور خرمشهر، آبادان؛ الف - هجوم و اشغال)

خوزستان در جنگ (بخش سوم: محور خرمشهر، آبادان؛ الف - هجوم و اشغال)

تاریخ بروزآوری:1397/02/31