بن سلمان: زمان برقراری روابط میان تل‌آویو و ریاض فرا رسیده


بن سلمان: زمان برقراری روابط میان تل‌آویو و ریاض فرا رسیده

بن سلمان: زمان برقراری روابط میان تل‌آویو و ریاض فرا رسیده

تاریخ بروزآوری:1397/02/08