هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


آبشارهای آذربایجان شرقی (پنج - آبشار سرکندیزج شبستر)


 آبشارهای آذربایجان شرقی (پنج - آبشار سرکندیزج شبستر)

آبشارهای آذربایجان شرقی (پنج - آبشار سرکندیزج شبستر)

تاریخ بروزآوری:1397/01/10