باغ شاهزاده ماهان؛ معجزه ای سبز در میان کویر کرمان


باغ شاهزاده ماهان؛ معجزه ای سبز در میان کویر کرمان

باغ شاهزاده ماهان؛ معجزه ای سبز در میان کویر کرمان

تاریخ بروزآوری:1396/12/24