هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


ماهواره چینی نشانه‌هایی از “ماده تاریک” پیدا کرد


ماهواره چینی نشانه‌هایی از “ماده تاریک” پیدا کرد

ماهواره چینی نشانه‌هایی از “ماده تاریک” پیدا کرد

تاریخ بروزآوری:1396/09/15