صعود نفت در واکنش به احتمال تمدید توافق اوپک


صعود نفت در واکنش به احتمال تمدید توافق اوپک

صعود نفت در واکنش به احتمال تمدید توافق اوپک

تاریخ بروزآوری:1396/06/29