هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نظریه نسبیت عام اینشتین به مدت سه دهه نادیده گرفته شده بود


نظریه نسبیت عام اینشتین به مدت سه دهه نادیده گرفته شده بود

نظریه نسبیت عام اینشتین به مدت سه دهه نادیده گرفته شده بود

تاریخ بروزآوری:1396/06/04