تغییر مراکز حکومتی، شهرهای صدر اسلام را کم رونق کردند


تغییر مراکز حکومتی، شهرهای صدر اسلام را کم رونق کردند

تغییر مراکز حکومتی، شهرهای صدر اسلام را کم رونق کردند

تاریخ بروزآوری:1396/05/23