هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


برخی اعضای خاندان سلطنتی عربستان می‌خواهند از دست بن سلمان خلاص شوند


برخی اعضای خاندان سلطنتی عربستان می‌خواهند از دست بن سلمان خلاص شوند

برخی اعضای خاندان سلطنتی عربستان می‌خواهند از دست بن سلمان خلاص شوند

تاریخ بروزآوری:1396/05/19