هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


کشف سازه خشتی، بزرگتر از معبد نوشیجان در همدان


کشف سازه خشتی، بزرگتر از معبد نوشیجان در همدان

کشف سازه خشتی، بزرگتر از معبد نوشیجان در همدان

تاریخ بروزآوری:1396/03/30