هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


سازه کشف شده زیر میدان امام اصفهان بخشی از یک شبکه آبرسانی است


سازه کشف شده زیر میدان امام اصفهان بخشی از یک شبکه آبرسانی است

سازه کشف شده زیر میدان امام اصفهان بخشی از یک شبکه آبرسانی است

تاریخ بروزآوری:1395/10/27