هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


آثار رطوبت گنبد سلطانیه برطرف می‌شود؟


آثار رطوبت گنبد سلطانیه برطرف می‌شود؟

آثار رطوبت گنبد سلطانیه برطرف می‌شود؟

تاریخ بروزآوری:1395/09/07