خانه‌های خالی از سال بعد مشمول مالیات می‌شوند


خانه‌های خالی از سال بعد مشمول مالیات می‌شوند

خانه‌های خالی از سال بعد مشمول مالیات می‌شوند

تاریخ بروزآوری:1395/08/16