تولید مسکن ۵۰ درصد عقب‌تر از نیاز بازار


تولید مسکن ۵۰ درصد عقب‌تر از نیاز بازار

تولید مسکن ۵۰ درصد عقب‌تر از نیاز بازار

تاریخ بروزآوری:1395/06/07