هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


قدیمی‌ترین تبر دنیا در استرالیا


کشف قدیمی‌ترین تبر دنیا

کشف قدیمی‌ترین تبر دنیا

تاریخ بروزآوری:1395/02/24