هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 4 - طاق کسری سال 1888 میلادی، (کریستین سن،1390:39)

تصویر 4 - طاق کسری سال 1888 میلادی، (کریستین سن،1390:39)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29